Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Via kleine mensen

Jef Schoenaerts
Zaterdag na de vijfde week van Pasen

Via kleine mensen
Hand, 18,12-28

Toen Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel.  Ze zeiden: ‘Het gaat tegen de wet in, zoals deze man mensen overhaalt om God te dienen.’  Paulus wilde net zijn mond opendoen toen Gallio tegen de Joden zei: ‘Als het nu ging om misdaad of ernstig wangedrag, dan zou ik u, Joden, natuurlijk bereidwillig aanhoren,  maar nu het gaat om geschillen over een woord, over benamingen en over uw eigen wet, moet u zelf maar zien; in zulke zaken wil ik geen rechter zijn.’  

En hij stuurde hen van de rechterstoel weg.  Daarop grepen ze met zijn allen de synagogebestuurder Sostenes vast en ranselden hem voor de rechterstoel af. Maar Gallio trok er zich niets van aan.  Paulus bleef er nog geruime tijd; daarna nam hij afscheid van de broeders en ging hij per schip naar Syrië in gezelschap van Priscilla en Aquila. In Kenchreeën had hij eerst zijn haar laten afknippen in verband met een gelofte.  Zij kwamen in Efeze en daar nam hij afscheid van hen. Hij ging naar de synagoge en sprak er met de Joden.  Op hun vraag wat langer te blijven ging hij niet in,  maar toen hij afscheid nam zei hij: ‘Als God het wil, kom ik nog eens bij u terug’. Daarna voer hij uit Efeze weg.  Hij ging aan land in Caesarea, ging de gemeente een groet brengen en reisde naar Antiochië.  Hij bleef daar enige tijd en ging er toen weer opuit; hij trok achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frygië, en sterkte er alle leerlingen.  Intussen was Apollos, een Alexandrijnse Jood, in Efeze aangekomen; het was een welsprekend man, doorkneed in de Schriften.  Hij was onderwezen in de weg des Heren en verkondigde geestdriftig en nauwkeurig de leer over Jezus, ook al kende hij alleen de doop van Johannes.  Hij begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem met zich mee en zetten hem de weg van God nog nauwkeuriger uiteen.  Toen hij door wilde reizen naar Achaje, schreven de broeders een brief aan de leerlingen met het dringende verzoek hem goed te ontvangen. Daar bleek hij de mensen die door Gods gunst gelovig geworden waren, tot grote steun te zijn,  want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden door vanuit de Schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is.

 

 

 

 

0
Shares