Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Naar grazige weiden

Auteur: Patrick Lens
Datum: Zondag, 25 april
Citaat: Joh. 10, 11-18

 

 De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Jezus kwam als een herder van zijn volk. Hij was bezorgd voor zijn volk en voor degene die hij ontmoette. Maar hij wist dat zijn missie op een dag tot een groot conflict zou leiden.

Wie was hij, deze rabbi uit Galilea, die zo vrijuit sprak? De priesters en schriftgeleerden hadden argwaan tegen hem.

De tempelpriesters in Jeruzalem waren erop gebrand het evenwicht met de Romeinen te bewaren. Ze waren een soort kaste geworden. Hun positie was een doel op zich geworden, zonder zich echt om de mensen te bekommeren. Ze hadden hun ziel verloren.

Jezus verweet hen dat zij niet echt de herder van hun volk waren. Werd er naar hen geluisterd door het volk?

Met de Farizeeërs had Jezus al een conflict. De Farizeeërs hadden de godsdienst van hun voorvaderen geradicaliseerd, maar de armen konden hun leer niet volgen. Een vervolgd volk lijdt, en het heeft iemand nodig die voor hen zorgt, in plaats van het steeds zwaarder te belasten.

Jezus zal de ware herder zijn van het volk. Hij zal zijn volk naar buiten leiden. Zijn volk zal naar hem luisteren, als een kudde die haar herder herkent. Hij zal een deur voor hen openen, een weg naar het rustige water, de grazige weide. Hij leidt zijn volk naar het leven in overvloed, naar het leven van de opstanding.

Daar ontstaat een nieuwe gemeenschap, waar mensen heel anders met elkaar omgaan. Wij mogen Jezus volgen, aan de hand van zijn Woord, en zo onze plaats ontdekken in de wereld van vandaag. Eens thuisgekomen bij God en bij anderen, voel je je beter en zul je vruchtbaar kunnen worden en ook zorg kunnen dragen voor anderen. Dat is de weg die de verrezen Christus ons vandaag wijst : vanuit hoop op nieuw leven, een gemeenschap vormen waar mensen echt welkom zijn.

Lire la médiation du jour en français : Identité


Foto credit: © Pexels – CC0 – Belle Co

Conflict

Auteur: Patrick Lens
Datum: Maandag, 26 april
Citaat: Joh. 10, 1-10

 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen.  

Als wij aan een herder en zijn schapen denken, dan denken wij meestal aan een idyllisch en romantisch tafereel. Heel rustgevend. Maar we mogen niet vergeten dat de rede van Jezus over de goede herder geplaatst is in de context van het verhaal van de blindgeborene die uit de synagoge geworpen werd.

Jezus verwijt de Schriftgeleerden en de Farizeeën dat ze niet echt toebehoren aan het volk van gelovigen. Wie echt gelooft en oprecht op zoek is naar God, zal de stem van God horen die als een herder zijn volk roept en het samenbrengt.

Jezus zal de ware herder zijn. Hij zal zijn mensen naar buiten brengen. Hij zal aan het hoofd van een nieuw volk voorgaan. Hij zal door zijn volk worden gehoord, als een kudde die zijn herder herkent.

Hij zal een deur voor hen openen. Hij zal zelf de deur zijn. Het is het symbool van de opstanding: Jezus zal zijn schapen roepen. Hij leidt zijn volk tot leven in overvloed, waar het ware leven, het leven van de opstanding is. Hij gaat door de deur van het leven, en Hij zal zijn volk door dezelfde nauwe poort brengen.

Lire la médiation du jour en français : La voix


Foto credits: Flickr/Tom Jutte

Contextloos

Auteur: Patrick Lens
Datum: Dinsdag, 27 april
Citaat: Joh. 10, 22-30

 

Ik en de Vader, Wij zijn één.

In onze tijd is religie geprivatiseerd. Eigenaardig dat er in onze cultuur, ook bij ons hier in het Westen, zoveel hot items zijn, ook rond religie. De moderne mens denkt de religieuze vraag rationeel te kunnen oplossen. Alle religies zijn gelijk, waarom nog twisten?

Jezus’ tijd was nog geheel religieus. De vraag of Jezus de Messias was, leefde wel degelijk en ze verdeelde de opinies.

Maar Jezus geeft geen duidelijk antwoord op de vraag. De sfeer in het religieuze Jeruzalem was zo verziekt, dat dat wat Jezus ook zegde, totaal verkeerd begrepen zou worden. Jezus zegt alleen: kijk naar wat er gebeurt. En dan spreekt hij over de wondertekenen die gebeuren. Los van elke context kun je de vraag over Jezus in je leven niet beantwoorden. Buiten de verbinding hebben religieuze vragen eigenlijk geen zin, of beter: buiten de verbinding zul je er nooit een antwoord op krijgen.

Daarom spreekt Jezus ook hier weer over de herder en zijn schapen. Alleen in de verbinding, in de verbondenheid, leer je God kennen. Je moet er ook voor vechten, moeite doen. Alleen zo groeit er een band die je voor niets meer zou willen loslaten.  

Lire la médiation du jour en français : La vie éternelle


Foto credit: © Unsplash – CC0 – Markus Spiske

Niet oordelen

Auteur: Patrick Lens
Datum: Woensdag, 28 april
Citaat: Joh. 12, 44-50

 

Als een licht ben Ik in de wereld gekomen.

Jezus is gekomen opdat iedereen leven zou hebben. Dat is wat Hij wil: ons het leven geven. Het geheim van elk echt christelijk leven is intimiteit met Jezus die ons zijn leven geeft, zijn Geest.

Het gaat er niet om dat je vele dingen zult moeten doen, het gaat niet om dwang. Jezus is gekomen als een Vriendelijk Licht. Kijk naar Hem, dan zul je het verschil met de duisternis zien. Luister naar zijn Woord, en je zult zien dat het je alleen maar goede raad geeft. Dan zal de weg zich wel vanzelf tonen.

Veranderen is niet gemakkelijk. Soms zit er maar één ding op: anders beginnen kijken naar jezelf en naar de situatie.

Je zal tot nieuwe inzichten komen. Je zal coïncidenties zien: feit en betekenis gaan samenvallen; onverwachte gebeurtenissen of ontmoetingen gaan nieuwe deuren openen; door je daaraan toe te vertrouwen en die weg te durven gaan, krijg je nieuw leven.

Op een zeker ogenblik ga je merken dat dat nieuwe leven veel beter is dan het oude. Goede ervaringen gaan de tekenen zijn die je nieuwe keuze bevestigen. Het is niet Jezus die ons zal veroordelen - als er moet geoordeeld worden - maar de feiten, en dat hoeft niet per se negatief te zijn.

Lire la médiation du jour en français : Le commandement


Foto credit: © Unsplash – CC0 – Evgeni Tcherkasski

Aanvaarden

Auteur: Patrick Lens
Datum: Donderdag, 29 april
Citaat: Joh. 13, 16-20

 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie hem aanvaardt, die Ik zal zenden, aanvaardt Mij, en wie Mij aanvaardt, aanvaardt Hem, die Mij gezonden heeft.

We kunnen op afstand blijven staan en Jezus bestuderen als historicus, als wetenschappelijk exegeet, als filosoof. We kunnen Jezus zien als één van de grote spirituele figuren. Maar Jezus zal zijn geheim voor ons slechts ontsluiten als wij in een persoonlijke relatie tot Hem staan. We kunnen nl. ook de verhalen van Jezus betreden als het binnengaan van een geestelijke ruimte.

Opgenomen in die ruimte, worden we door de Geest meegenomen in een grandioos omvormingsproces. Doel van dit omvormingsproces is, wat Paulus noemt, “in Christus zijn”.

De moderne westerse theologie heeft de “historische Jezus” losgemaakt van de “Christus van het geloof”. Het gaat er niet om dat we ons niet zouden interesseren voor de historiciteit van de persoon van Jezus maar dat wij zouden geloven en vertrouwen dat de tegenwoordigheid van Christus in ons en om ons is. Christus leeft! Hij leeft in ons en wij in Hem. Alleen dan kan je zijn weg gaan, zeker op momenten dat je zult moeten ondervinden dat de knecht inderdaad niet boven zijn heer staat: deze heer die gestorven is op het kruis.

Aanvaarden dat onze kracht van een andere oever komt, is een eerste, niet de enige belangrijke en onmisbare stap in het christelijk leven. Maar je leert wel anders met de dingen omgaan.

Lire la médiation du jour en français : L'amour


Foto credit: © Unsplash – CC0 – Stefan Kunze

Supergemotiveerd

Auteur: Patrick Lens
Datum: Vrijdag, 30 april
Citaat: Joh. 14, 1-6

 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Het lijkt soms allemaal zo abstract: Jezus is verrezen, Hij is van ons weggegaan met Hemelvaart. We kunnen Hem niet meer zien. Hij is zo onzichtbaar geworden in onze wereld, waar godsdienst in feite een privézaak is geworden waar niemand nog over spreekt.

De paastijd is een tijd om intenser verbonden te leven met de Heer en open te komen voor de gave van zijn Geest. Groeien naar Pinksteren toe wil zeggen dat Jezus nu meer en meer in ons moet komen wonen, dat wij Hem moeten leren zien in ons hart en in het hart van ons eigen leven. En dat vraagt heel wat toeleg, zeker nu de maatschappij rondom ons niet meer in ons geloof steunt. Daarom hebben wij in onze tijd super gemotiveerde christenen nodig.

Maar ook méér: wij hebben mensen nodig die vertrouwen gevonden hebben. Misschien spreken we te veel over wat we moeten doen, of over wat ons motiveert, maar te weinig over wat ons steun geeft. We moeten het niet alleen doen.

Ik ben de weg, zegt Jezus. Hij is niet alleen ons voorbeeld, maar meer nog onze weg. In Hem wonen, ons laten dragen door Hem, en zien waarheen Hij ons brengt. In zijn voetstappen, de weg die Hij toont, onze voetstappen zetten.

Lire la médiation du jour en français : Le questionnement


Foto credit : © Pexels – CC0 – Tobi

 

Meer dan alles

Auteur: Patrick Lens
Datum: Zaterdag, 1 mei
Citaat: Joh. 14, 7-14

 

Wie Mij ziet, ziet de Vader.

Christelijk geloof is veel meer dan alleen waarden, regeltjes en wetten. Het christelijk geloof is een relatie met God, met Jezus, in de liefde die de Heilige Geest ons geeft. Alleen God kan ons zijn Geest schenken. Hij gaf Hem aan Jezus, zijn eniggeboren Zoon. Door Hem kunnen we deze zalving van Jezus ontvangen en kinderen van God worden.

Het evangelie geeft ons geen spiritualiteit die zweeft. Toch is het christelijke leven meer dan een plicht of een wet, een ethiek of een politiek programma. Leven als een christen betekent: vernieuwd leven door het leven van God, de mentaliteit van God zelf hebben en zijn Zoon, goed doen, maar met zijn kracht, vanuit een diepe bekering leven, de vreugde van het evangelie hebben en ervan getuigen.

Deze “geleefde liefde” zal ons van binnenuit overtuiging geven. Als we liefhebben, worden de daden van liefde gemakkelijker en gemakkelijker. Dit is het werk van de Geest in ons.

De Geest van Jezus bevrijdt ons op alle gebieden van ons leven. Het maakt ons menselijker. Het is de Geest van heiligheid. Tegelijkertijd is hij de gids op ons pad, een innerlijke gids die zich in gebed laat voelen en die de te nemen beslissingen verlicht.

Tegelijkertijd leert de Geest ons God ook als Vader kennen. Het gaat over intimiteit met God. Wat zelfs onze ouders of onze meest geliefden niet kunnen geven, is hun innerlijkheid. God kan dat wel en Hij heeft het ook gedaan: Hij schonk ons allen zijn Geest. Hij schonk ons meer dan alles: zijn eigen mateloze liefde.

Lire la médiation du jour en français : La connaissance


Foto credit: iStock/ipopba

Meditaties in het Frans

 • En vie !

  Vous êtes ressuscités…Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu Oui, le Christ est ressuscité, « réveillé » selon le verbe Read More
 • Ailleurs, autrement

  En Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pour un peu, l'évangile de ce jour (Mt 28,8-15) finirait par donner le Read More
 • En quête

  Qui cherches-tu ? Cette question, que Jésus pose à Marie-Madeleine en pleurs, elle est proprement vertigineuse. C'est la seule, au fond,
 • Le regard de Pierre

  … et il marchait. Une fois encore, la Parole du jour ressemble à une invitation à l'exercice physique ! Bien utile, au
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13