50 jours pour vivre le temps pascal

De Heer is aan de leerlingen verschenen

Version française ci-dessous

Marcel Braekers

"Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen." (1 Kor. 15, 3-5)

Dit is een van de zeldzame plaatsen dat Paulus verwijst naar wat hij van anderen heeft gehoord. In de Galatenbrief schrijft hij dat hij na zijn verlichting naar Arabia ging om te verkondigen. Pas na drie jaar trok hij op naar Jeruzalem en verbleef hij enkele weken bij Petrus, door hem Kefas genoemd (Gal. 1,15).  Wat hij hoort vertellen behoort dus tot de oudste belijdenissen omtrent de verrezen Jezus.

Hij werd opgewekt, staat er, letterlijk wakker gemaakt uit de dood die als een slaap werd gezien. Dit is de oudste Christologie: Jezus is niet uit eigen kracht opgestaan als een Godmens, de verrijzenis is Gods ultieme antwoord op dit leven van Jezus. Hij staat niet op, maar wordt gewekt door de kracht van Gods liefde, het laatste woord over heel de werkelijkheid. Wat Paulus drie jaar ervoor had beleefd was geen bekering alsof hij van religie zou veranderen, maar de ontdekking van wat de diepste waarheid van zijn Joods geloof was: God is liefde en schenkt die kracht aan alles en iedereen die zich ervoor beschikbaar maakt. De diepste waarheid omtrent de Thora was geen uitsluitende en terechtwijzende Wet maar een bevrijdende kracht bestemd voor iedereen en die maakte dat ook iedereen voor elkaar gelijke was. Voortaan was er geen man noch vrouw, geen slaaf noch vrije, want alle zijn we in allen. Wat een overrompelende ervaring moet het voor hem zijn geweest toen hij zo de verrezen Heer ontdekte. En welk een vreugde toen hij uit de mond van anderen die Jezus gekend hadden, datzelfde hoorde. Paulus geeft het door aan de gemeente van Korinthië en zo aan elke latere generatie. Ik weet niet of we goed beseffen welk een bevrijding en openheid ons daarmee werd toegezegd. Augustinus begreep het goed toen hij schreef: Bemin en doe wat je wil. Voorbij alle instituties, voorbij alle verschillen in cultuur en achtergrond is er die ene ontwapenende kracht die sterker is dan alle dood, doodsheid en verstarring. 

 Lezingen van de dag:

  • 1 Kor. 15, 1-8: De Heer is aan Jakobus verschenen
  • Joh.14, 6-14: Ik ben al zolang bij U, Filippus

Le Seigneur est apparu aux disciples

Marcel Braekers

"Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze." (1 Cor. 15, 3-5)

C'est un des rares passages où Paul fait référence à ce qu'il a entendu des autres. Dans la lettre aux Galates, il écrit qu'après sa conversion, il s'est rendu en Arabie pour prêcher. Ce n'est qu'au bout de trois ans qu'il est monté à Jérusalem et resté quelques semaines avec Pierre, qu'il appelle Céphas (Gal. 1:15).  Ce qu'il a entendu est une des premières confessions concernant Jésus ressuscité et une vision christologique très ancienne. Il est ressuscité, écrit-il, littéralement « réveillé de la mort », considérée comme un sommeil. Jésus ne s'est pas levé de lui-même en tant qu'homme-Dieu ; la résurrection a plutôt la réponse ultime de Dieu à la vie de Jésus. Il ne « se lève » pas, mais il « est réveillé » par la puissance de l'amour de Dieu. Ce que Paul a vécu trois ans plus tôt n'était donc pas une sorte de conversion —comme s'il avait changer de religion— mais plutôt la découverte de la vérité ultime et la plus profonde de sa foi juive : Dieu est amour et donne cette puissance à tous ceux et celles qui s'y rendent disponibles. La vérité ultime de la Torah n'est pas d’être une loi exclusive et répressive, mais un pouvoir libérateur offert à tous et qui nous rend tous égaux. Désormais, il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre. Quelle expérience bouleversante cela a dû être pour Paul de découvrir le Seigneur ressuscité de cette manière ! Et quelle joie lorsqu'il a entendu cela de la bouche d'autres personnes qui avaient connu Jésus. Paul l'a transmis à l'Église de Corinthe et ainsi à toutes les générations suivantes. Je ne sais pas si nous réalisons vraiment que cette libération et cette ouverture nous sont promises. Augustin l'a bien compris lorsqu'il a écrit : Aime et fais ce que tu veux. Au-delà de toutes nos institutions, au-delà de toutes nos différences de culture et d'origine, il existe une force désarmante qui est plus forte que la mort, la mort et la sclérose. 

Lectures du jour :

  • 1re lect. : 1 Co 15, 1-8
  • Ps : 18A, 2-3, 4-5ab 
  • Évangile : Jn 14, 6-14 
0
Shares